Protokollschichten im GSM/UMTS Baseband

Protokollebenen im Baseband

GSM/UMTS Baseband protocol layer
RF Receiver, BaseBand and Application Processor